Schließen
 

Odpowiedzialność za całość projektu

Odpowiedzialność za całość projektu

Miasto Forst (Lausitz)
Der Bürgermeister
Verwaltungsvorstand für Service, Bildung und Personal
Sven Zuber
Promenade 9
03149 Forst (Lausitz)

e-Mail: s.zuber@forst-lausitz.de
Tel.: (03562) 989 - 110
Fax: (03562) 989 - 103

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość udostępnionych informacji. Roszczenia przeciwko właścicielowi strony z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub moralne powstałe przez korzystanie lub niekorzystanie z oferowanych informacji wzgl. przez korzystanie z błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeśli właścicielowi strony nie można udowodnić celowej winy lub winy w wyniku rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Właściciel strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień lub likwidacji części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi oraz do tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji.

2. Odesłania i linki

Przy bezpośrednich i pośrednich odesłaniach do obcych stron internetowych („Hyperlinks“), które nie leżą w gestii właściciela strony, odpowiedzialność cywilna może wystąpić wyłącznie w przypadku, w którym właściciel strony zna treści i ma techniczne możliwości, aby zapobiec korzystaniu z bezprawnych treści. Właściciel strony oświadcza niniejszym z całą stanowczością, że w momencie ustanowienia odesłania nie można było stwierdzić żadnych nielegalnych treści na stronach, do których kierowane były linki. Właściciel strony nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treści  lub prawa autorskie powiązanych stron. Dlatego dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści na wszystkich połączonych linkiem lub powiązanych stronach, które zmieniły się po ustanowieniu odesłania. Powyższe stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odesłań umieszonych na własnej witrynie oraz do obcych wpisów na udostępnionych przez właściciela strony księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych i w ramach intranetu. Za nielegalne, błędne i niekompletne treści, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z informacji w ten sposób oferowanych, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie ten, kto poprzez linki jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich użytych form graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone formy graficzne, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty lub też pozbawione licencji formy graficzne, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty.
Wszelkie marki oraz znaki firmowe wymienione w ofercie internetowej, podlegające ew. ochronie przez osoby trzecie, podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych oraz praw własności danego zarejestrowanego właściciela. Wymienienie danego znaku nie oznacza, że marka nie podlega ochronie przez prawa osób trzecich!
Prawo autorskie w odniesieniu do obiektów opublikowanych i stworzonych przez autora przysługuje wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich form graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźniej zgody autora.

Brody – portal pałacu
Gabi Grube

Brody lotnicze - zdjęcie pałacu
Claudius Wecke

Park w Branitz, piramida na lądzie
Fundacja Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, Willy Thiel

Park w Branitz, widok na pałac od strony pergoli
K. Daate

Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst na Łużycach, wejście główne
Profi Foto Kliche

Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst na Łużycach, dziedziniec z pergolami
Miasto Forst (Lausitz), Annette Schild

Park Mużakowski
Astrid Roscher

Park Mużakowski, kompleks Nowy Zamek – podjazd –  łąka przed zamkiem
Astrid Roscher

4. Ochrona danych osobowych

Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), to ich ujawnienie następuje po stronie użytkownika całkowicie dobrowolnie. Dopuszcza się korzystanie i płatność za wszystkie oferowane usługi – o ile jest to technicznie możliwe do zrealizowania – również bez podania tych danych lub poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu. Nie zezwala się na korzystanie z danych kontaktowych w stopce redakcyjnej oraz w innych podobnych miejscach (np. adres pocztowy, nr telefonu i faksu oraz adresy mailowe) przez osoby trzecie w celach przesłania informacji, których przesłania podmiot się nie domagał. Zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych skierowanych przeciwko nadawcom tzw. poczty spam w przypadku naruszenia ww. zakazu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

5. Moc prawna wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie do niniejszej strony. Jeśli jakiekolwiek fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby w całości lub części obowiązującym przepisom prawa, nie narusza to pozostałych postanowień dokumentu co do jego treści oraz mocy obowiązywania.